Svensk språkhistoria kan delas in i olika tidsepoker. Den innehåller många olika aspekter och är ett brett spektrum av många olika delar som vävs in i varandra. Här följer en kort sammanställning av dessa epoker samt viktiga händelser i svenska språkets historia.

svenska
Det svenska språkets historia kan delas in i olika tidsperioder och det innehåller många olika aspekter. Bild: Unsplash
De bästa lärarna i Svenska tillgängliga
Iulia
4,8
4,8 (5 recensioner)
Iulia
185 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Eza
5
5 (6 recensioner)
Eza
250 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Rosie
5
5 (10 recensioner)
Rosie
250 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Olivia
5
5 (4 recensioner)
Olivia
240 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Elli
Elli
100 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Sanna
5
5 (2 recensioner)
Sanna
150 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Haris
Haris
189 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Cassandra
5
5 (6 recensioner)
Cassandra
250 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Iulia
4,8
4,8 (5 recensioner)
Iulia
185 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Eza
5
5 (6 recensioner)
Eza
250 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Rosie
5
5 (10 recensioner)
Rosie
250 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Olivia
5
5 (4 recensioner)
Olivia
240 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Elli
Elli
100 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Sanna
5
5 (2 recensioner)
Sanna
150 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Haris
Haris
189 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Cassandra
5
5 (6 recensioner)
Cassandra
250 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Nu kör vi!

Varför det är viktigt att kunna historia för att bättre förstå språkhistoria

Historia och i synnerhet språkhistoria är mycket viktiga ämnen, eftersom de lär oss om världen, vårt land, våra städer och våra samhällen och hur dessa blev vad de är idag.

Det är inte bara relevant för dem som vill studera eller arbeta i en miljö som kräver historisk kunskap, men det är också mycket värdefullt för alla att förstå vad våra förfäder har gått igenom för att göra livet vi lever möjligt. Det är därför viktigt för barn att känna till sitt förflutna så tidigt som möjligt, så att de kan växa i nyfikenhet när de blir äldre och visa intresse för att vara en av folket eller en del av tidens rörelser som ändrar historien för sina ättlingar!

Detta är relevant eftersom kunskap om dåtidens historia och språkhistoria ger en grundligare och jämnare förståelse för nutidens variationer i språket; historien speglas i vårt sätt att tala och skriva.

Barn och vuxna tycker ofta att historia är en värdelös lektion som lär dem om människor de aldrig känt och enligt dem irrelevanta krig. Vad de inte inser är att alla dessa historiska händelser som de läser om i sina historieböcker också är kopplade till dem och deras personliga historia!

Epoker i svensk språkhistoria

Urnordiska: före vikingatiden

Det gemensamma språk som talades i Norden före vikingatiden kallas för urnordiska.

Runsvenska: år 800–1225

Ungefär från och med vikingatidens början omkring år 800 kan man urskilja svenska som eget språk. Den första perioden, 800–1225, kallas för den runsvenska tiden eftersom de skriftliga källorna från den tiden är inskrifter med runor. Kristnandet på 900-talet innebar kontakt med den europeiska kulturen.

Klassisk och yngre fornsvenska: år 1225–1526

De följande perioderna, när källorna främst består av handskrifter med latinska bokstäver, kallas klassisk fornsvenska (ca 1225–1375) och yngre fornsvenska (ca 1375–1526). Under den klassiska fornsvenska perioden etablerar de medeltida landskapslagarna ett skriftligt svenskt lagspråk. Västgötalagen är den äldsta av de bevarade landskapslagarna. Den tros vara författad runt år 1225.

Äldre nysvenska: år 1526–1732

Översättningen av Nya Testamentet 1526 har fått markera början på perioden äldre nysvenska. Reformationen och den första bibelöversättningen, Gustav Vasas bibel från 1526, ledde till att latinet ersattes av svenskan som religiöst språk i Sverige.

Yngre nysvenska: år 1732–1900

Utgivningen av Olof von Dalins tidskrift Then swänska Argus brukar få markera inledningen på yngre nysvenska. Tidskriften Argus (1732–1734) betydde mycket för att skapa en lite vardagligare svensk prosastil.

Andra viktiga händelser i svenska språkets historia mellan 1732-1900

 • Svea rikes lag 1734 blev stilledande i juridiskt språk för lång tid framöver.
 • Svenska Akademien inrättades 1786 med uppdraget att verka för både litteraturen och språket. Viktiga publikationer därifrån är Leopolds avhandling om svensk rättstavning 1801, Svenska Akademiens ordlista med första upplagan 1874 (14:e upplagan 2015), och Svenska Akademiens ordbok med första häftet 1893.

Nusvenska: år 1900–

År 1906 genomfördes en stavningsreform. Den innebar att man i fortsättningen skulle stava v-ljudet med v i stället för med ffv och hv samt att tt skulle ersätta dt (se ”Svenskan i skrift” nedan).

Andra viktiga händelser i svenska språkets historia under 1900-

 • Språkriktighetshandboken Riktig svenska av Erik Wellander kom ut med första upplagan 1939. Den betydde mycket för uppfattningen om korrekt svenska till slutet på 1900-talet.
 • Terminologiorganisationen TNC inrättades 1941 med stor utgivning av termlistor och hjälp vid terminologiarbete.
 • År 1944 inrättades Nämnden för svensk språkvård. Det blev senare Svenska språknämnden 1974 och Språkrådet 2006. Språkrådet bedriver språkpolitik, språkforskning och språklig rådgivning. Viktiga publikationer därifrån är Svenska skrivregler (senaste upplagan 2017), Språkriktighetsboken 2005 och Handbok i svenska som andraspråk 2008.
 • Nyhetsbyrån TT upphörde med plurala verbformer 1945, vilket blev dödsstöten för dessa former.
 • Skriften PM i lagar och andra författningar gavs ut 1967. Den kan ses som den första handledningen i begripligt myndighetsspråk.
 • Språkkonsultutbildningen vid Stockholms universitet startade 1978.
 • Riksdagen antog en svensk språkpolitik 2005, som sedan fastställdes i språklagen från 2009.

Som du tydligt kan se fokuserar man på användarvänlighet och interaktivitet för att se till att dina barn aldrig blir uttråkade av att lära sig och vill återvända för att lära sig ännu mer. Det svenska språket har gått igenom en transformation och adapterats genom åren, till en sådan grad att det har förenklats avsevärt mycket och blivit lättare att lära sig. Vare sig du är nybörjare eller inte, så är det inte så svårt att lära sig svenska idag. Speciellt inte om du har webbsidor så som Superprof som har privata handledare som är villiga att hjälpa dig vilken nivå du än är på och vad du än är intresserad av att fördjupa dig i. Och kom ihåg att som alltid är den första timmen gratis på vår webbplats!

Om du studerar civilisation och samhälle kommer tiden i klassrummet främst att fokusera på historisk forskning och analytiskt och kritiskt tänkande. Forskningskunskap är krav för journalistik eller en karriär inom sociologi.

Viktiga språkliga förändringar i svensk språkhistoria

Lånord och influenser

 • Med kristnandet under vikingatiden kom ord från latin som mässa och kloster, och grekiska som kyrka och biskop.
 • Under hela medeltiden, omkring år 1000–1500, var påverkan från tyskan stor, framför allt på ordförrådet: arbetebetalablimöjlig är alla tyska lånord. Tyska var ett viktigt långivande språk ända in på 1900-talet.
 • Under 1600-talet och speciellt under 1700-talet fick tyskan konkurrens av franska lånord: dresseraenormmammavag.
 • Latin ersattes av svenska som religiöst språk vid reformationen på 1500-talet och som lärdoms- och utbildningsspråk på 1700-talet.
 • Efter andra världskriget har engelskan gett oss många lånord: containereskaleratelevisiontuffwebb. Men engelskan har också blivit något av ett andraspråk i Sverige, som används parallellt med svenska på många områden, som naturvetenskap och reklam.

Är inte svensk språkhistoria spännande?

svenska
Med civilisationernas uppkomst, uppstod många olika kulturer. Var och en av dessa har sin egen språkhistoria. Bild: Unsplash

Böjning och syntax inom det svenska språket som du behöver känna till för att jobba med någon av de 6 yrkena listade här.

Böjningssystemet har förenklats sedan fornsvenskan.

 • Det gamla kasussystemet såg ut så här: nominativ fisker, genitiv fisks, dativ fiski, ackusativ fisk. Mot medeltidens slut upphörde det och ersattes av dagens tvåkasussystem med bara grundform (fisk) och genitiv (fisks).
 • Den särskilda pluralformen av verb såg ut så här: vi sitta > vi sittervi sutto > vi satt. Den försvann redan tidigt i talspråk men först under 1900-talet i skrift; den ersattes då av singularformen: jag sittervi sitter.
 • Samtidigt har ordföljden blivit fastare, med subjektstvång: vm ey regnar om det ej regnar. Vi har också fått skilda ordföljdsmönster för huvudsats och bisats.

Svenskan i skrift

 • Runskriften ersätts av latinsk skrift under klassisk fornsvensk tid; bokstäverna æ och ø ersätts av ä och ö under yngre fornsvensk tid; bokstaven å införs under äldre nysvensk tid.
 • Stavningskonventionerna växte fram efter hand. De enda systematiska stavningsreformer vi haft medförde bland annat ändringar av främmande ord: lieutenant > löjtnant (1801) och haf > havhvad > vadgodt > gott (1906).

Uttal

 • Diftonger som fanns i urnordiskan försvann under runsvensk tid: stain blev till sten.
 • En förändring i vokalsystemet skedde också i fornsvenskan: [a] kom att uttalas [o], som i skrift skrivs å; det som tidigare uttalades som [o] kom att uttalas [u], som i skrift skrivs o; och denna förskjutning gjorde att vi fick ett nytt ljud, som i skrift skrivs u, men som i uttalet ligger mellan [u] och [y].
 • Ett sje-ljud (ungefär som i engelska she) och ett tje-ljud (ungefär som i tyska dich) utvecklades under äldre nysvensk tid: ske [ske:] kom att uttalas [ʃe:], kök [kö:k] började uttalas [çö:k].
 • Och [g] blev till [j] så att giva [gi:va] i stället uttalades [ji:va].

Historia är en vetenskap i sig och som de flesta, om inte alla vetenskapliga områden är historien uppdelad i många fler underkategorier, var och en specifikt studerar en period av mänsklig historia eller en specifik region i världen. Denna aspekten blir extra viktig att kunna för att förstå språkhistoria i allmänhet och svensk språkhistoria i synnerhet.

Om du studerar för en examen i historia eller om du redan går en grundutbildning som syftar till en kandidatexamen, kommer du sannolikt att studera många men inte alla aspekter av historien.

Med civilisationernas uppkomst, inte på en unik plats på planeten utan överallt som människan hade bosatt sig, uppstod många olika kulturer över hela världen. Var och en av dessa kulturer har sin egen historia och språkhistoria, som ofta skrivs ner av lokala historiker men ofta överförs från en generation till en annan genom muntlig tradition.

>

Plattformen som kopplar samman privatlärare och elever

Första lektionen gratis

Tycker du om artikeln? Visa det gärna!

5,00 (1 note(s))
Loading...

Tatiana

A lean mean word-killing machine that loves everything written.