Matematikundervisningen har förändrats otroligt mycket under de senaste två århundradena.

Även om det alltid kommer finnas rum för förbättring har man gjort stora framsteg vad gäller de undervisningsmetoder som används för att undervisa elever i matematik.

Här kan du ta en titt på matematikundervisningens historia för att få en inblick i hur vi hamnat där vi är idag.

De bästa lärarna i Matematik tillgängliga
Pierre
5
5 (12 recensioner)
Pierre
300 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Johannes
5
5 (13 recensioner)
Johannes
300 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Syed
5
5 (12 recensioner)
Syed
500 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Mehdi
5
5 (9 recensioner)
Mehdi
450 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Angelica
5
5 (5 recensioner)
Angelica
200 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Orkina
5
5 (6 recensioner)
Orkina
150 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Magnus
5
5 (6 recensioner)
Magnus
250 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Jasmina
5
5 (5 recensioner)
Jasmina
100 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Pierre
5
5 (12 recensioner)
Pierre
300 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Johannes
5
5 (13 recensioner)
Johannes
300 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Syed
5
5 (12 recensioner)
Syed
500 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Mehdi
5
5 (9 recensioner)
Mehdi
450 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Angelica
5
5 (5 recensioner)
Angelica
200 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Orkina
5
5 (6 recensioner)
Orkina
150 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Magnus
5
5 (6 recensioner)
Magnus
250 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Jasmina
5
5 (5 recensioner)
Jasmina
100 kr
/h
Gift icon
Första kursen gratis!
Nu kör vi!

Matematikundervisningens utveckling

Till en början spelade kyrkan en stor roll i utformandet av skolan samt utbildningen. Med tiden fick dock kyrkan ett allt mindre inflytande och slutligen inget alls.

Religionslektioner, bibelläsning och psalm-sång fick ge vika för andra ämnen som ansågs viktigare för framtiden och på en internationell skala.

Engelska, svenska och matematik tog en allt större roll. De ämnena är idag så kallade kärnämnen i den svenska skolan, vilket innebär att man måste ha godkänt i dem för att fortsätta till nästa årskurs.

Om du känner att matematik är svårt kan du ta hjälp av en handledare. Matematik är ett viktigt ämne och en handledare kan hjälpa dig att nå det betyg du vill nå. Det kräver förstås en del hårt arbete - men det kommer det vara värt!

Nu för tiden använder vi förstås miniräknare och datorer i skolan - i början använde man främst linjaler och huvudräkning, med mera. Varje vetenskapligt framsteg hade en stor inverkan på skolans värld - framförallt vad gäller de teknologiska framsteg som gjort under senare år.

Till en början mötte till och med vanliga miniräknare stort motstånd. Man trodde att de skulle försämra elevernas resultat och förmåga att tänka på egen hand. Idag vet vi dock att miniräknare är otroligt värdefulla i undervisningen, framförallt vad gäller mer komplicerade uträkningar och ekvationer.

Hitta en handledare i matematik på Superprof.

Du kan även läsa mer om 7 förvånansvärda användningsområden för matematik.

Psykologins roll i undervisningen om naturvetenskapliga ämnen

Psykologifältet har spelat en viktig roll i utformandet samt förbättringen av den naturvetenskapliga undervisningen världen över. År 2007 publicerade experter ifrån USA en rapport som sammanställde och granskade flera decennier av forskning inom områden som utvecklingspsykologi, kognitiv vetenskap, pedagogisk forskning och bedömning för att förklara förhållandet mellan de båda vetenskaperna.

Rapporten belyser också framsteg i vår förståelse av grundläggande matematik och naturvetenskap, samt våra framsteg inom forskning om sociala frågor och motivation. Rapporten understryker ett flertal olika tillvägagångssätt för att förbättra klassrumspraxis.

Ta reda på hur du kan lära dig matematik online.

Psykologistudier kan leda till förbättrad barnpedagogik. (Källa: Unsplash)

De fyra huvudsakliga områdena där psykologiforskningen anses ha förbättrat utbildningen avsevärt är:

Tidig konceptuell förståelse av matematik:

Forskning har visat att den typ av matematikinsatser som barn möter för under förskolan spelar en nyckelroll vad gäller den individuella kompetens de sedan visar upp i skolan vad gäller matematik.

Barn från familjer med lägre socioekonomisk status utsätts ofta för mindre matematik under sina tidiga år, vilket delvis kan förklara prestationsskillnaderna i skolan. 

Konceptuell vetenskaplig förståelse:

Vetenskapsspråket kan vara förvirrande likt vardagsspråket. Vardagliga ord har ofta helt annan betydelse i matematiken och naturvetenskapen, vilket kan vara en anledning till att vissa elever finner ämnet utmanande.

Språklig psykologi kan möjligen lyfta fram områden där den typen av förkunskaper orsakar stor förvirring hos eleverna. Har du koll på matematikens språk?Här kan du läsa mer om viktiga termer och begrepp.

Socialt och motiverande engagemang i matematik och naturvetenskap:

En rad olika sociala och motiverande faktorer, däribland stereotyper vad gäller köns- och rasidentitet, har visats vara kopplade till akademisk prestation genom årtionden av forskning. Det har även visats påverka ambitionen.

Det är exempelvis fortfarande sant att de allra flesta studenter som studerar matematik på universitetet är manliga.

En elevs inneboende motivation - dvs. deras inre drivkraft att slutföra en uppgift - kan utvecklas genom att använda undervisningsstrategier som utnyttjar barnets naturliga nyfikenhet vad gäller omvärlden samt hur saker och ting fungerar. 

Om du är intresserad av matematik kan du läsa mer om geniet Albert Einstein och hans bidrag till matematiken här.

Bedömning av lärande i matematik och naturvetenskap:

En effektiv läroplan med effektiv bedömning brukar fokuserar på att hjälpa eleverna förstå matematikens samt naturvetenskapens natur i dess helhet.

Många läroplaner inkluderar tekniska element för att ge mer detaljerad information om hur eleverna lär sig som bäst och vilka problem som står i vägen för deras framsteg.

Lär dig mer om hur matematik och datavetenskap hör samman.

Dags för förändring?

I Sverige talar man om att svenska elevers resultat verkar gå neråt. En av de senaste PISA-undersökningarna gav ett sämre resultat än väntat. Trenden ser dock ut att vända igen.

Men kan man verkligen mäta och rangordna elevernas kunskaper på det sättet?

Om målet med utbildning är att förbereda nästa generation för världen borde kanske fokuset ligga på relevans istället för rangordning? 

Matematikundervisning förbereder nästa generation inför morgondagens värld. (Källa: Unsplash)

Enligt en artikel i The Guardian från år 2014 ligger utbildningsproblemet vad gäller matematik i att det är en för stor skillnad mellan den matematik man lär ut och den matematik som är användbar i det verkliga livet.

I det verkliga livet använder vi datorer för att utföra olika beräkningar och det gör man näst-intill världen över. I skolan måste eleverna själva utföra de beräkningarna; näst-intill världen över.

I en tid då matematik i form av IT; telekommunikation; artificiell intelligens; automatisering, osv., spelar en allt större roll när det handlar om att driva bakgrundsprocesser i vardagslivet har skolans värld hamnat efter. Man lägger allt för stor vikt på färdigheter som sedan länge automatiserats och delegerats till datorer. 

Studenter blir helt enkelt inte utsatta för verkliga matematiska problem. Istället möter de låtsas-problem. Även om riktiga problem kan vara något mer stökiga och komplicerade så kan man använda datorer för att hantera de beräkningar som måste utföras.

Eleverna behöver lära sig att arbeta med den matematiska teknologi som finns tillgänglig för att nå längre än vad de nuvarande generationerna gjort. 

Det nuvarande tillvägagångssättet leder till att eleverna får ett intryck av att matematiken är irrelevant i deras vardag när motsatsen egentligen är sann. Matematiken kan också dyka upp på de mest oanade platser, bland annat finns det kopplingar mellan konst och matematik.

Skillnaden mellan den matematik elever möter i skolan och den de har ett verkligt behov utav bara växer och växer. De matematiska kraven som finns i den verkliga världen blir allt mer komplexa, men vårt utbildningssystem verkar inte lyckas minska klyftan. 

Man bör troligen lägga en del huvudräkning åt sidan och låta eleverna försöka tackla olika matematiska problem som är baserade på verkliga exempel. Samtidigt kan man låta eleverna använda datorer och miniräknare för att komma fram till svaren.

Att analysera statistik, knäcka olika koder eller omforma kollektivtrafiksystem skulle även kunna hjälpa eleverna att utveckla kreativiteten. På så vi blir de medvetna om hur de ska bemöta sina egna vardagsproblem!

I Sverige använder elever datorer i skolan allt oftare och oftare. Sverige är bara ett av alla de länder som börjat lära ut kodning i skolan. Kodning är ett så kallat datorspråk och kodningskunskaper verkar bara bli viktigare och viktigare på arbetsmarknaden. Kodning är ett nödvändigt steg för att lösa komplexa beräkningar och matematiska uppgifter.

Estland var det första landet att börja driva kodning som ett undervisningsämne i skolan. De implementerade bland annat ett datorbaserat utbildningssystem för matematikundervisning. Estland är dessutom det land i Europa som landade högst på PISAs rangordning.

Hitta den perfekta matematikläraren på Superprof!

Hur kommer morgondagens matematikundervisning att se ut?

I en perfekt värld kommer matematikundervisningen att få starkare kopplingar till det verkliga livet och väga in olika elevers bakgrunder samt individuella styrkor.

Kodningskunskaper kan bli avgörande i framtiden. (Källa: Unsplash)

Det här är några av de utmaningar man behöver bemöta för att kunna erbjuda matematikundervisning av riktigt god kvalité i framtiden:

  • Förtydliga instruktionerna, exempelvis inom geometri, genom att demonstrera hur det fungerar.
  • Skapa relevanta övningsuppgifter med tydliga kopplingar till verkligheten för att påvisa att matematikkunskaper är relevanta och värdefulla i vardagen.
  • Ge utrymme åt olika kunskapsnivåer i samma klassrum (för de elever som tycker matematik är svårt och för de elever som tycker matematik är enkelt) och arbeta med att skapa en stadig kunskapsgrund.
  • Ge lärare det stöd de behöver för att kunna anpassa sin undervisning efter olika elevers olika behov genom individuellt anpassade övningar.
  • Förtydliga vikten av matematiska kunskaper i arbetslivet, i framtiden och inom fortsatt/högre utbildning.

Det sättet vi lär ut matematik på förändras ständigt. Många lärare anser att undervisningsmetodernas och matematikens utveckling är ett positivt tecken, oavsett om pedagogiken förändras till följd utav vetenskapliga studier, genom konstnärliga ämnen eller genom nya läroplaner och kunskapskrav, m.m.

En förhoppning inför framtiden är att allt fler elever ska lyckas nå kunskapskraven i matematik.

Så...vad tror du?

Hur kommer matematikundervisningen se ut nästa århundrade?

Vilka förändringar kommer att ha skett?

Om du vill lära dig mer om matematik kan du alltid hitta en handledare via oss på Superprof och boka en mattekurs för att nå dina mål!

>

Plattformen som kopplar samman privatlärare och elever

Första lektionen gratis

Tycker du om artikeln? Visa det gärna!

5,00 (1 note(s))
Loading...

Michelle

Singer-songwriter and language enthusiast. Not to mention professional dreamer.